Po stopách filmařů

OBECNÉ INFORMACE

Realizátor projektu: Destinační společnost Východní Čechy

Partner projektu: Dolnoślaska Organizacja Turystyczna

Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03487

Zahájení fyzické realizace projektu: březen 2013

Ukončení fyzické realizace projektu: prosinec 2013

Celkové plánované výdaje projektu: 27.378,60 EUR

Celková přislíbená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj: 23.271,81 EUR

Projekt je spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Globální cíl projektu je zaměřen na marketingovou podporu tradic česko-polské příhraniční oblasti. Rozvoj turismu napomůže regionálnímu hospodářství a zaměstnanosti dotčené oblasti. Tato marketingová podpora přeshraničního cestovního ruchu umožní lepší využití stávajícího potenciálu na obou stranách hranice. Propagování hodnot „dědictví tradic“ rozvíjením přeshraničního charakteru je důležité z hlediska posílení kulturní identity obyvatel regionu a především podporuje rozvoj cestovního ruchu. Výstupy projektu rozšíří nabídku a zvýší kvalitu nabízených atraktivit cestovního ruchu oblasti.  V projektové žádosti stanovené indikátory budou bezezbytku naplněny.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

  • zmapování významných filmových míst Pardubického kraje
  • prezentace filmových míst na turistickém portálu Pardubického kraje (česko-polská prezentace)
  • vydání brožury o filmových místech Pardubickém kraje v české jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • vydání brožury o filmových místech Pardubického kraje v polské jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • vydání trhací turistické mapy Pardubického kraje s vyznačením významných filmových míst v české jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • vydání trhací turistické mapy Pardubického kraje s vyznačením významných filmových míst v polské jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • presstrip/famtrip po filmových místech Pardubického kraje
  • prezentační akce ve Wroclawi
  • propagační předměty
  • publicita projektu, inzerce, tiskové zprávy

Logotyp Euroregion.Logotyp CZ-PL Cíl 3.

DOKUMENTY

icon Stručný popis projektu v českém jazyce (383.07 kB)

icon Stručný popis projektu v polském jazyce (399.53 kB)

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka