Po stopách moderní architektury

Obecné informace

Realizátor projektu: Destinační společnost Východní Čechy

Partner projektu: Dolnoślaska Organizacja Turystyczna

Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03007

Zahájení fyzické realizace projektu: říjen 2012

Ukončení fyzické realizace projektu: září 2013

Celkové plánované výdaje projektu: 24.720,16 EUR

Celková přislíbená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj: 21.012,13 EUR

Projekt je spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Zaměření projektu

Globální cíl projektu je zaměřen na marketingovou podporu tradic česko-polské příhraniční oblasti. Rozvoj turismu napomůže regionálnímu hospodářství a zaměstnanosti dotčené oblasti. Tato marketingová podpora přeshraničního cestovního ruchu umožní lepší využití stávajícího potenciálu na obou stranách hranice. Propagování hodnot „dědictví tradic“ rozvíjením přeshraničního charakteru je důležité z hlediska posílení kulturní identity obyvatel regionu a především podporuje rozvoj cestovního ruchu. Výstupy projektu rozšíří nabídku a zvýší kvalitu nabízených atraktivit cestovního ruchu oblasti.  V projektové žádosti stanovené indikátory budou bezezbytku naplněny.

Pro přehlednost lze cíle projektu rozdělit do skupin seřazených podle důležitosti:

  • marketingová podpora cestovního ruchu v návaznosti na zvýšení ekonomického potenciálu oblasti, resp. rozvoj cestovního ruchu, který představuje pro území velký potenciál
  • prohloubení spolupráce destinačních managementů Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství s důrazem na jeho rozvoj do budoucnosti
  • posílení kulturní identity obyvatel regionu ve vztahu na potenciál v cestovním ruchu

Nejvýznamnější plánované aktivity v rámci projektu

  • inzerce
  • vydání brožury Po stopách architektury 20. století Pardubického kraje v české jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • vydání brožury Po stopách architektury 20. století Pardubického kraje v polské jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • veřejné hlasování o nejhezčí stavbu 20. století Pardubického kraje
  • putovní fotografická výstava
  • rozšíření obsahové části turistického portálu Pardubického kraje

Logotyp Euroregion.Logotyp CZ-PL Cíl 3.

Dokumenty

icon Stučný popis projektu v české jazykové mutaci (634 kB)

icon Stučný popis projektu v polské jazykové mutaci (618 kB)

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka