Po stopách tradic

Obecné informace

Realizátor projektu: Destinační společnost Východní Čechy

Partner projektu: Dolnoślaska Organizacja Turystyczna

Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/11.02409

Zahájení fyzické realizace projektu: listopad 2011

Ukončení fyzické realizace projektu: září 2012

Celkové plánované výdaje projektu: 20.871,42 EUR

Celková přislíbená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj: 16.810,89 EUR  

Projekt je spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Zaměření projektu

Globální cíl projektu je zaměřen na marketingovou podporu tradic česko-polské příhraniční oblasti. Rozvoj turismu napomůže regionálnímu hospodářství a zaměstnanosti dotčené oblasti. Tato marketingová podpora přeshraničního cestovního ruchu umožní lepší využití stávajícího potenciálu na obou stranách hranice. Propagování hodnot „dědictví tradic“ rozvíjením přeshraničního charakteru je důležitá z hlediska posílení kulturní identity obyvatel regionu a především podporuje rozvoj cestovního ruchu. Výstupy projektu rozšíří nabídku a zvýší kvalitu nabízených atraktivit cestovního ruchu oblasti. 

Pro přehlednost lze cíle projektu rozdělit do skupin:

  • marketingová podpora cestovního ruchu v návaznosti na zvýšení ekonomického potenciálu oblasti, resp. rozvoj cestovního ruchu, který představuje pro území velký potenciál
  • prohloubení spolupráce destinačních managementů Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství s důrazem na jeho rozvoj do budoucnosti
  • posílení kulturní identity obyvatel regionu s dopadem na podporu existujících tradic oblasti ve vztahu na potenciál v cestovním ruchu 

Nejvýznamnější plánované aktivity v rámci projektu

  • inzerce
  • vydání brožury Po stopách tradic Pardubického kraje v české jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • vydání brožury Po stopách tradic Pardubického kraje v polské jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • prezentační akce s ukázkou tradičních řemesel - dostihové závodiště ve Wroclawi
  • prezentační akce s ukázkou tradičních řemesel - dostihové závodiště v Pardubicích
  • prezentační akce s ukázkou tradičních řemesel - akce Řemeslnická sobota v Letohradu

Logotyp Euroregion.Logotyp CZ-PL Cíl 3.

Dokumenty:

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka